dentus logo

+36 30 2222 777
1124 Budapest, Kiss János altb. u. 52.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer, valamint a Szolgáltató és a Megrendelő (a szolgáltatást igénybe vevő páciens) közötti jogviszony szabályozása. Meghatározza az elszámolás, a fizetés feltételeit, továbbá az egyéb általános feltételeket. A Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, annak részletes tartalmát jelen ÁSZF, továbbá annak elválaszthatatlan mellékletét képező Anamnézis felvételi lap és beleegyező nyilatkozat és Kezelési terv, valamint egyes további Beleegyező nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: Szerződés) határozza meg. A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha annak aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. A DENTUS biztosítja, hogy a mindenkori hatályos ÁSZF-et a páciensek a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék, az ÁSZF-et a rendelőjében elérhetővé teszi, valamint holnapján hozzáférhetővé teszi és kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja.


A SZOLGÁLTATÓ:

DENTUS Magyarország Kft.
székhely: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 20/c.
cégjegyzékszám: 01-09-662546
adószám: 12285651-2-43
bankszámla: MAGNET Bank 16200010-10043244-00000000
(„DENTUS”)
A DENTUS belföldi cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, képviseletében eljáró személy önálló aláírásra jogosult. A DENTUS a fogorvosi járóbeteg-ellátás, fogászati szolgáltatás nyújtásához szükséges szakhatósági működési engedéllyel, valamint a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, amely az érdekkörében eljáró egészségügyi személyzetre is kiterjed. A DENTUS nem rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel.


A MEGRENDELŐ:

A megrendelő az adatbekérő anamnézis lapon megnevezett, a kezelést igénybe vevő páciens (a továbbiakban: „Páciens”). Amennyiben a Páciens kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy, ez esetben a törvényes képviselő aláírása és hozzájárulás szükséges a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez. A Páciens a Kezelési terv, illetve az adatbekérő Anamnézis felvételi lap és beleegyező nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.


A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA:

A Páciens az Anamnézis felvételi lap és beleegyező nyilatkozat aláírásával kifejezetten ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást rendel meg a DENTUS-tól, amelyet a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel teljesít. A DENTUS tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia, közreműködők, részben, vagy egészben más egészségügyi szolgáltatók, szabadfoglalkozású orvosok, önkéntes segítők, alvállalkozók és közvetített szolgáltatások igénybevételével teljesíti az általa vállalt szolgáltatásokat, továbbá biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Páciens által megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez – különösen, de nem kizárólagosan a fogászati ellátáshoz, gyermekfogászati ellátáshoz, fogszabályozáshoz, gyógykezelésekhez stb. – a DENTUS alvállalkozókat is igénybe vehet, amelyek tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A DENTUS közvetített szolgáltatásokat is értékesíthet a Páciens felé változatlan formában és tartalommal. A Páciens köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni. A Páciens tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Anamnézis felvételi lap és beleegyező nyilatkozat elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, ennek megfelelően úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek, valósak és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a DENTUS-t tájékoztatni köteles.


A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Páciens – az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően – az Anamnézis felvételi lapot és beleegyező nyilatkozatot aláírja, vagy az egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi. Az Anamnézis felvételi lap és beleegyező nyilatkozat aláírásával a Páciens elfogadja a DENTUS nyilvános árlistában foglalt díjait. Eltérő megállapodás hiányában a Felek között a Szerződés határozatlan időre jön létre, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a Szerződés feltételei szerint kerül sor.


A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

A DENTUS szolgáltatásainak díjáról, anyagköltségeiről a megrendelőt a honlapján (kivonat) és a rendelőben elhelyezett (teljes) árlistával tájékoztatja.

SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A kezelésekhez felhasznált anyagok, fogtechnikai anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelések befejezésekor kerülnek tételesen számlázásra és egyidejűleg fizetendők. A kiállított számlák a Páciens fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidőt és annak módját is meghatározzák. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összege. A számla aláírásával a Páciens a DENTUS teljesítését és a számla átvételét igazolja. A Szerződés alapján a Kezelési tervben (Árajánlat) megállapított díj- és anyagköltségek a Kezelési tervben rögzített időpontig, legkésőbb a mindenkor hatályos, közzétett Árlista megváltozásáig érvényesek. A Páciens elfogadja, hogy a mindenkor hatályos, közzétett Árlista szerinti díjtételeket tartozik megfizetni, amelyekről előzetesen köteles tájékozódni (ld. honlapon elhelyezett kivonat, illetve a rendelőben elhelyezett teljes árlista útján). A Kezelési tervben rögzítetteken túlmenően az előirányzott kezelési lépések a kezelés során előre nem látható körülmények, szakmai okok miatt a kezelés befejezéséig (ennek megfelelően a szolgáltatás ellenértéke is) módosulhatnak. Ez esetben a DENTUS előzetes tájékoztatása, a Pácienssel történt konzultációja és a Páciens beleegyezése alapján folytatja a kezelést. A Páciens saját felelősségére a kezelés során bármikor kérheti annak megszakítását, illetve a kezelés megszüntetését, amely időpontig felmerült kezelési költségek és már készítés alatt álló fogtechnikai munkák értékét köteles megtéríteni. A DENTUS fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a kezelést kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, amennyiben a Páciens egészségi állapota, illetve mentális állapota azt indokolja, a kezelést akadályozza, továbbá ha a Páciens lejárt tartozással rendelkezik a DENTUS felé. A Páciens a kezelésre lefoglalt időpontot a megelőző munkanap 16 óráig térítésmentesen jogosult lemondani írásban (e-mailen) vagy szóban (telefonon). Amennyiben a Páciens késedelmesen, vagy nem mondja le a kezelési időpontot, azonban nem jelenik meg, úgy a DENTUS az aktuális Árlistában közzétett foglalási díjat (kötbért) számlázhat ki a Páciens felé minden lefoglalt 30 perc után. A DENTUS nem áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az OEP nem támogatja a rendelő által nyújtott fogorvosi szakellátást.


GARANCIA (JÓTÁLLÁS) ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

A Páciens a DENTUS által nyújtott és elvégzett szolgáltatást követően köteles a gyógykezelésével kapcsolatban kapott utasításokat betartani és az előírt kontrollvizsgálatokon megjelenni. A garancia érvényesítésének feltétele a megfelelő szájhigiénia, valamint a fél évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a DENTUS végzi. A garancia érvényesítéséhez a kezelés befejezése után a DENTUS garanciavállalásának további feltétele, hogy a Páciens kielégítő egyéni szájhigiénét tart fenn, fogai, fogpótlásai megfelelően tisztántartottak, fogai, fogpótlásai nincsenek kitéve traumának, külső eredetű fizikai behatásnak, a normál (fiziológiás) rágóterhelésnél nagyobb igénybevételnek, használatuk rendeltetésszerű, a kezelések befejeztével a féléves kontrollvizsgálaton túl évente legalább egyszer igénybe veszi a DENTUS professzionális szájhigiénés kezelését, megjelenik az előírt ellenőrzéseken és betartja az ajánlott gondozási programot, melyben a DENTUS javaslatot tesz az otthon elvégzendő gondozási lépésekre, szájhigiénés eljárásokra, az ellenőrzések gyakoriságára, esetleges további kezelések elvégzésére, a DENTUS felé nem rendelkezik számlatartozással.
A garancia (jótállás) időtartama:

  • fogtömés, betét, gyökértömés: 1 év,
  • pótlások (korona, híd, részleges, teljes fogsor, protézisek): 2 év,
  • implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemeire): 3 év.


Nem terjed ki a garancia: az ideiglenes megoldásokra,a koronával, vagy híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a Páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia, és a dohányzás által okozott előre nem látható következményekre.
A garancia továbbá az alábbi esetekben nem érvényesíthető: a Páciens a garancia fenti feltételeit nem teljesíti, a panasz a be nem fejezett kezeléssorozat eredménye, helyi, vagy távoli gyulladás miatt az implantátumok kilökődése, amely a DENTUS által előírt gondozási program, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, dohányzás, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki, nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt, vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) miatt felmerülő problémák, a fogak, fogművek mechanikai sérülése, törése (pl. küzdő-, vagy extrémsportok okán), balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások esetén, rágószervi megbetegedés szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt, pszichés és egyéb mentális betegségek miatt fellépő problémák esetén, a Páciens rövid időn belül fellépő jelentős súlyváltozása esetén, a Páciens a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati vagy dentálhigiéniai kezelést, vagy fogtechnikai munkát, a Páciens kifogását időben előterjeszti, ugyanakkor nem teszi lehetővé annak kivizsgálását, orvoslását, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a DENTUS rendelkezésére, a fog a korábbi kezelések (tömés, korona preparáció) következtében szorul gyökérkezelésre, amelynek a lehetőségére a DENTUS korábban felhívta a Páciens figyelmét, a fogak gyökérkezelése során fellépő szövődmények és annak következményei (pl. a fog eltávolításának szükségessége) esetén, a más szolgáltató által végzett beavatkozás miatt.
A DENTUS garanciális helytállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki.
A Páciens minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul szóban és írásban közölni a DENTUS-al, az alábbi elérhetőségeken:
cím: 1124 Budapest, Kiss János altb. u. 52.
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: +36 30 2222 777
A Páciens köteles a kifogásával kapcsolatos ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a DENTUS rendelkezésére bocsátani, továbbá minden kapcsolatos információt és adatot megadni. Amennyiben a Páciens minőségi kifogása alapos, a DENTUS lehetőségei szerint (a rendelő foglaltságára, munkaterhére, valamint a sürgősségi ellátásokra is tekintettel) rövid határidővel eleget tesz a Páciens által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igényének. Ha a DENTUS a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére, vagy egyéb okokra (pl. a kifogás, panasz késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a DENTUS reklamációt nem fogad el.


TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

A DENTUS-t és a személyzetét, közreműködőit a Páciens egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában (a továbbiakban: Orvosi titok), időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a Pácienstől, a Páciens vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg. Orvosi titok csak az arra jogosulttal közölhető. A Páciens a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat, továbbá jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő tekintet nélkül a titoktartási kötelezettségtől. A DENTUS a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a DENTUS rendelőjében és honlapján közzétett Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Páciens tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a DENTUS rendelőjében hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a DENTUS szükség esetén kizárólag a rendvédelmi szerveknek, nyomozóhatóságnak jogosult bemutatni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A DENTUS és a Páciens közötti Szerződéstől a felek kölcsönös megegyezéssel, egybehangzó nyilatkozattal a jogszabályok keretein belül eltérhetnek. A DENTUS fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosíthassa. A módosításról, a módosítás hatálybalépéséről annak a rendelőben történő elhelyezésével, továbbá a honlapján történő közzététellel értesíti a Pácienseket. Amennyiben a Páciensek az ÁSZF megváltozott tartalma mellett nem kívánják fenntartani a szerződéses kapcsolatot, úgy élhetnek felmondási jogukkal. A már felvett, de még nem teljesített megbízásokra ebben az esetben a korábbi ÁSZF alkalmazandó. A Páciens érdekkörébe tartozik, hogy minden egyes újabb megrendelés megadását, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodjon a hatályos ÁSZF rendelkezéseiről, ideértve az esetlegesen módosult rendelkezéseket is. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a felek akaratának és célkitűzésének. A DENTUS a rendelő nyilvános helyiségében kifüggeszti a betegjogi képviselő elérhetőségét. A Páciens a betegjogi képviselőnél tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a DENTUS tevékenysége során őt ért sérelmek miatt. A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni.
A Páciens a DENTUS által nyújtott ellátással, szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszait, kifogásait (nem minőségi kifogásait) 15 napos határidőn belül írásban jelezheti a DENTUS felé. A szolgáltató az ügyet kivizsgálja, majd írásbeli indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a Páciensnek.

Hatályban: 2020.02.11. napjától

a DENTUS Magyarország Kft. képviseletében
Dr. HORVÁTH Csaba, M.Sc.

Kapcsolat

phone +36 30 2222 777 mail info@dentus.hu location 1124 Budapest, Kiss János altb. u. 52.
Hétfő 8-18 óra
Kedd 8-18óra
Szerda 8-18 óra
Csütörtök 8-18 óra
Péntek 8-13 óra
Szombat zárva
Vasárnap zárva

Kérjen időpontot

© 2021. A DENTUS - A fogorvos weboldal teljes szöveges tartalma, képi megjelenése szerzői jogvédelem alatt áll és az üzemeltető tulajdonát képezi.
Azok közlésre történő felhasználása, másolása a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül eredeti vagy átírt formában is tilos.

Adatvédelmi nyilatkozat (Dentus Magyarország Kft. által üzemeltetett honlapokra vonatkozóan)

A jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használunk. A weboldal használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához.